• Előrendelés hamarosan!

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra, illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során az MG Records Zrt. (székhely: 1188 Budapest, Vezér u. 77/b; adószám: 25019263-2-43), továbbiakban, mint Szállító, a Megrendelők részére áruértékesítést végez. A jelen ÁSZF-ben nem szereplő kérdésekben, illetőleg amennyiben jelen ÁSZF-től részben eltérő feltételekkel kívánnak szerződni, felek jogosultak külön írásbeli megállapodást kötni. Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak továbbá minden, az MG Records Kft-vel jövőben megkötött ügyletre is.

II. MEGRENDELÉS

Szállító árajánlata kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül. A Szállító által forgalmazott termékek listáját és egységárát a kiadott árajánlat tartalmazza. A kiadott árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumban érvényes. Termékeink 27%-os ÁFA kategóriába tartoznak, a feltüntetett fogyasztói árak 21,26% ÁFA tartalommal bírnak. Az árajánlatban megadott árak bruttó fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a csomagolási, szállítási, és az esetleges egyéb költségeket. A szállítási és csomagolási költségeket a közzétett szállítási szabályzat tartalmazza.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Szállító nem vállal felelősséget rendszerhibából eredő nagyságrendileg téves árkiírásért, illetve a kiadók által eszközölt áremelésekért. Amennyiben a megrendelt termék beszerzési árát a kiadó bármilyen indokkal megemelte, akkor az MG Records Webshop is kénytelen árat változtatni. Ebben az esetben a már beérkezett megrendelés árváltoztatását az MG Records minden esetben írásban, vagy telefonon közli a Vevővel, amely minden következmény nélkül elállhat vásárlási szándékától. Szállító külön megállapított díjazás ellenében és előzetes egyeztetést követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását. Szállítói kiszállítás esetén Megrendelő köteles az áru átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. E feltételek be nem tartásáért Megrendelő anyagi felelősséggel tartozik, az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag Megrendelőt terhelik.

Megrendelő megrendelését minden esetben írott formátumban, levélben, telefaxon, vagy e-mailben köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Megrendelőt terheli. Megrendelő a megrendelését a kért teljesítési határidő előtt megfelelő idővel köteles megadni, figyelemmel a postai átfutási időre és a Szállító esetleges írásos visszaigazolására, valamint az üzletmenetben szokásos szállítási határidőkre. Amennyiben a megrendelés nem egyező a kiadott árajánlattal, abban az esetben a Szállítónak joga van mérlegelni a megrendelés befogadását. Felek vitáikat lehetőség szerint peren kívül, tárgyalás útján rendezik és ebben kölcsönösen igénybe vehetnek harmadik közvetítő felet.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Szállító minden egyes esetben a ténylegesen becsomagolt áru ellenértékét számlázza ki Szállító - abban az esetben, amikor Megrendelő az áru egyenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki - az általa kiállított számlát postai úton az áruval, és Megrendelő kérésére elektronikus küldemény formájában is elküldi Megrendelő részére. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést a Szállító e célból vezetett nyilvántartása igazolja. A kézbesítéssel a késedelem jogkövetkezményei beállnak. Szállító a Megrendelőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy szállító a számlában foglalt összeget a Megrendelő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Szállító a vételárat a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza. A Megrendelő a vételárat a számla kézhezvételekor készpénzben egyenlíti ki, ill. kártyás fizetés esetén a szállítás előtt átutalja Szállító számlájára. Megrendelő hosszabb fizetési határidőben is megállapodhatnak, ebben az esetben Szállító az általa kiállított számlán határozza meg a teljesítési időpontot. Ha a Megrendelő bármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik. Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. Késedelmes számlakifizetés esetén a Szállító a számla esedékessége időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatja fel késedelmi kamatként, továbbá köteles megtéríteni Szállító részére az igény érvényesítéssel kapcsolatban felmerülő adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is.

Fizetési lehetőségek:

·         előre utalás

·         bankkártyás előre fizetés

·        előre fizetés PayPal-lal (PayPallal történő fizetés esetén a PayPal által levont költségeket (vásárlási érték 5%-a) továbbterheljük a vásárlóra, ezért amennyiben a megrendelő ezt a fizetési módot választja, a fizetendő összeg 5%-kal, azaz a PayPal fizetési mód díjával megemelkedik)

·         futárnál történő utánvétes készpénz vagy bankkártyás fizetés

·         készpénz vagy bankkártyás fizetés üzletünkben személyes átvételkor


Szállító cégadatai:

MG Records Zrt.
1188 Budapest, Vezér u. 77/b.
Adószám: 25019263-2-43

  1. Szállító cégadatai:

MG Records Zrt.
1188 Budapest, Vezér u. 77/b.
Adószám: 25019263-2-43

IV. TELJESÍTÉS

"Vis Major" és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén Szállító jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül. A megrendelés teljesítése a gyártók, kiadók kapacitásának függvénye. Szállító nem vállal felelősséget az előszállító kiadó kapacitáshiányából (pl. a keresett cikk gyártásának szüneteltetéséből) származó késedelmes teljesítés miatt. Az ezen okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről Megrendelő visszavonhatatlanul lemond. Amennyiben Megrendelő részéről előre fizetés történt, és a szállítás 30 napon belül bármely okból nem történik meg, úgy Szállító köteles a vételárat visszatéríteni Megrendelő részére. Részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. A Megrendelő a készre jelentést követően köteles az árut átvenni. A Megrendelő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi, illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Megrendelő, a Szállító képviselőjének, illetve a Szállítónak/átadónak is aláírásával hitelesítenie kell. A Szállító nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Szállítónak. Szállító a megrendelés visszaigazolásában megadott időpontban köteles a terméket átadni. 

V. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Szállító a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani. Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Szállító jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Megrendelő jelen szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy a Szállító a Megrendelő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson. Amennyiben Megrendelő ellen csődeljárás, vagy felszámolási-eljárás vagy végrehajtási eljárás indul, Megrendelő tűrni köteles, hogy Szállító a tulajdonjog fenntartással érintett termékeit visszaszármaztassa a fent rögzített módon. Szállító – egyedi elbírálás után, döntésétől függően – az eredeti és sértetlen csomagolású termékeket visszavásárolhatja. Visszavásárlási ár az eredeti ár 100%-a. Amennyiben Megrendelő kereskedelmi célból vásárolja meg Szállító termékét, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. A Megrendelő a Szállító termékére köteles vagyonbiztosítást kötni. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartása alatt Megrendelő a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

VI. SZAVATOSSÁG

Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Minőségi reklamáció esetén a Szállító köteles a reklamációt 48 órán belül a gyártó felé továbbítani. Ha a Szállító a teljesítéshez szállítót vesz igénybe annak tevékenységéért – az átadásig – úgy felel, mintha maga járt volna el. Megrendelő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, Megrendelő köteles megakadályozni a termék tovább értékesítését, amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Megrendelőt terheli.

VII. VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

Az interneten keresztül történő vásárlástól való elállás:

Fogyasztónak minősül: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Erről a 45/2014 (II.26) számú kormányrendelet rendelkezik. Webáruházunkban történő megrendelés és annak visszaigazolása magyar nyelven történik. A szerződéskötés magyar nyelven történik. A megrendeléssel és visszaigazolással kapcsolatos szerződéskötés nem minősül írásban kötött szerződésnek, a szerződés nem kerül iktatásra és utólag nem lesz hozzáférhető. Amennyiben a 45/2014. (II. 26.) számú Kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződéses vásárlástól a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg:
A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát,

1)  termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1/a) a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

1/b) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

1/c) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

2)  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az 1. pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása:

A fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása határidőben érvényesíttetnek tekintendő, ha a fogyasztó elállási jogát tartalmazó nyilatkozatát termék adásvételére irányuló szerződés esetén az átvételtől – szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől – számított tizennégy napon belül elküldi társaságunknak. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni tizennégy napon belül. A határidőben történő elállási jognyilatkozat megtételének és elküldésének bizonyítása a fogyasztót terheli. Honlapunkon keresztül elállás kizárólag a Garanciális hiba bejelentése űrlapon keresztül közölhető.
A fogyasztó az elállási jognyilatkozata megtételét követően köteles a megrendelt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jognyilatkozata közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve Cégünknek vagy Cégünk által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. Cégünk nem vállalja a termék visszafuvarozását. A visszajuttatás határidőben történik, ha a terméket a fogyasztó a határidő lejárta előtt elküldi Cégünknek. A fogyasztó viseli a termék közvetlen visszaküldésének, visszajuttatásának költségét (pl.: szállítási, utazási költség). Cégünk nem vállalja ennek a költségnek viselését. A termék visszaküldése portós (fizetős) postai csomagként nem küldhető vissza. Amennyiben a fogyasztó Cégünkkel a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződést kötött, és ebből eredően gyakorolja tizennégy napos elállási jogát, úgy Cégünk legkésőbb a fogyasztói elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszafizeti a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a szolgáltatás teljesítésével felmerült költségeket is (fuvarköltség). Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Cégünk nem köteles megtéríteni. Ha a fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit. Cégünknek mindaddig visszatartási joga van a vételár visszafizetését tekintve ameddig a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem tudta igazolni a visszaküldést.
A megrendelő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. foglalt esetekben nem gyakorolhatja. A Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása alól kivételeknek tekinti a jogszabály a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel példányának adásvételét, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.
Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor cégünk nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat.
A megrendeléssel a fent említettek a szerződés tartalmának részévé válnak.

VIII. EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Szállító nem felel a hibás, vagy egyébként nem elegendő göngyöleg következtében keletkező károkért vagy hiányokért.
Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak Szállító írásos jóváhagyásával ruházhatók át. Megrendelő és Szállító köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. A felek közti szerződések csak írásban módosíthatóak. Megrendelő, illetve Szállító köteles az egymás tevékenységéről szerzett információt üzleti titokként kezelni. A Megrendelő és a Szállító az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni.
Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás.
Megrendelő és Szállító köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Megrendelő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely az árjegyzékben szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. Fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejártát követően a szállító jogosult a számlák ki nem egyenlítéséből eredő követelését közvetve vagy közvetlenül nyilvánosságra hozni, követelést eladásra felkínálni. Megrendelő lemond azon jogáról, miszerint a nyilvánosságra hozatal miatt „személyiségi jogainak” megsértése, jó hírnevének csorbítása stb. miatt bárkivel szemben igényt érvényesítsen, figyelemmel arra, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz stb. hozzájárul. Amennyiben felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, Felek közös akarattal hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Szállító jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Általános Szerződési Feltételek Szállító honlapján (www.mgrecords.hu) megtekinthetők. Szállító az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni.
Amennyiben Szállító külön értesítést küld a Megrendelőnek, akkor a közzététel időpontja Postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap. Elektronikus megküldés esetén, mely értesítést az egyedi Szállítási Szerződésben megadott E-mail címre küld meg az elküldés időpontja a közzététel időpontja. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Megrendelő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.